Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van In Eigen Kracht

1. De behandeling vindt plaats in de praktijk In eigen kracht of op locatie door coach en volgens de door coach ontwikkelde methode. Cliënt verklaart zich akkoord met de door coach te volgen methode, hetgeen in bepaalde gevallen een confronterende opstelling en/of lichamelijk contact noodzakelijk kan maken, wat in onderling overleg zal plaatsvinden en alleen met toestemming van cliënt.

2. Nadat de opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij coach haar diensten naar beste weten en kunnen verricht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij haar op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer een coöperatieve opstelling en het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden.

3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de behandeling/ consult en kan coach nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit het geen uit de behandeling/consult voortvloeit en/of daarmee samenhangt.

4. De cliënt blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor zijn / haar gedrag en besluiten c.q. de gevolgen van de behandeling/consult. Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor cliënt en/of derden mocht voortvloeien uit of verband houdt met de door coach geleverde diensten, een en ander in ruimste zin des woord. Voor zover coach aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de behandeling/consult.

5. Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft coach het recht op onmiddellijke stopzetting van de behandeling/consult zonder recht op enige vergoeding naar de cliënt toe. De cliënt dient zijn / haar behandeling/consult wel te betalen.

6. Indien coach van oordeel is dat een andere vorm van behandeling/consult op zijn plaats is, is zij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties.

7. Alle door coach gedane mededelingen/gegeven adviezen/ behandelingen/ consulten zijn vrijblijvend; het is cliënt ’s eigen verantwoordelijkheid om deze te aanvaarden. De cliënt wordt geadviseerd om al het geen bij de behandeling/consult aan de orde komt voor te leggen aan en/of te laten controleren door een (medisch) deskundige alvorens enige beslissing te nemen en/of de behandeling/consult voort te zetten.

8. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

9. Het uitvoeren van de behandeling/consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding van € 70,00 per uur, incl. 21 % BTW.

10. Na elke behandeling/consult dient de betaling te geschieden zoals overeengekomen. Indien niet of niet tijdig wordt betaald zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van coach op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee direct samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Bij niet (tijdige) betaling kan coach de werkzaamheden opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van de cliënt.

11. Te laat komen bij een afspraak geeft in principe geen recht op extra tijd voor begeleiding. Bij annulering 24 uur vóór de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij een te late of geen annulering wordt de tijdsduur van de behandeling in rekening gebracht.

12. Op elke overeenkomst tussen coach en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die te Eindhoven

In Eigen Kracht
Ceciliastraat 38
5503 VD Veldhoven